Catholic

1 Korinthus 15:1-4 – “Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon”.

Dióhéjban ez a keresztény hit. A kereszténység egyedülálló más vallásokhoz képest, mert inkább a kapcsolatról, mint a vallás gyakorlásáról szól. A szabad / tilos listákhoz való ragaszkodás helyett egy keresztény célja az Atya Istennel való járás gyakorlása. Ez a kapcsolat Jézus Krisztus által és a Szentléleknek keresztényekben végzett munkája által lett lehetséges.

A keresztények hiszik, hogy a Biblia Isten ihletett, tévedhetetlen szava, tanítása alapvető tekintélyű (2 Timóteus 3:16; 2 Péter 1:20-21). A keresztények egy Istenben hisznek, aki három személyként lézetik, mint Atya, Fiú (Jézus Krisztus) és a Szentlélek.

A keresztények hiszik, hogy az emberiséget Isten azért teremtette, hogy kapcsolatban legyen vele, de a bűn elválaszt mindenkit Istentől (Róma 5:12, Róma 3:23). A kereszténység azt tanítja, hogy Jézus Krisztus a Földön járt, teljesen Isten volt és mégis teljesen ember (Filippi 2:6-11), majd meghalt a kereszten. A keresztény hit szerint kereszthalála után eltemették, feltámadt és most az Atya jobb oldalán él, közbenjár a hívőkért mindörökké (Zsidók 7:25). A kereszténység alapvető állítása, hogy Jézus halála a kereszten elegendő volt ahhoz, hogy teljesen kifizesse a bűn adósságát, amellyel minden ember tartozott, és így helyreállhat a kapcsolat Isten és ember között (Zsidók 9:11-14, Zsidók 10:10, Róma 6:23, Róma 5:8).

Ahhoz, hogy valaki üdvözüljön, egyszerűen hinnie kell Krisztus kereszten elvégzett művében. Ha valaki hiszi, hogy Krisztus helyette halt meg, kifizette a bűneit, és aztán feltámadt, akkor az az ember megmenekült. Senki sem tehet semmit az üdvösségéért. Senki sem lehet “elég jó” ahhoz, hogy önmagában tetsszen Istennek, mert mindannyian bűnösök vagyunk (Ézsaiás 64:6-7, Ézsaiás 53:6). Ugyanakkor nincs is már mit csinálni, mert Krisztus minden munkát elvégzett! Amikor a kereszten volt, Jézus azt mondta: “Elvégeztetett!” (János 19:30)

Ahogyan semmit sem tehetünk az üdvösségünkért, úgyanúgy igaz az is, hogy ha valaki Krisztus kereszthalálában bízik, akkor semmiképpen nem veszítheti el az üdvösségét. Fontos tudni, hogy egyedül Krisztus végezte el, fejezte be ezt a munkát! János 10:27-29 – “Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.”

Egyesek azt gondolhatják, hogy “Ez nagyszerű, miután megtértem azt csinálhatok, ami csak akarok, úgysem veszítem el az üdvösségemet!” Az üdvösség azonban nem a szabadságról és a vágyaink követéséről szól. Az üdvösséggel megszabadultunk a régi bűnös természetünk szolgálásától és most már helyes kapcsolatot építhetünk Istennel. Amíg a Földön élő hívők vétkeznek a bűnös testükben, addig állandó lesz a harc a bűnnel. A bűnben élés gátolja a kapcsolatot Istennel, így aki hívőként is bűnökben él, az nem fogja élvezni az Istennel való járást. Viszont a keresztények győzhetnek ebben a harcban Isten igéjének (A Bibliának) a tanulmányozásával és alkalmazásával az életükben, átadva az irányítást a Szentléleknek. Ő befolyásolja a körülményeiket, vezeti őket a mindennapokban, az igének való engedelmességben.

Tehát amíg sok vallásos rendszer az emberektől azt várja, hogy bizonyos dolgokat tegyenek meg, más dolgokat pedig ne, addig a kereszténység egy Istennel való kapcsolat. A kereszténység annak a hite, hogy Krisztus meghalt a kereszten a bűneinkért és feltámadt. A bűn adóssága ki lett fizetve és már közösségben élhetünk Istennel. Legyőzhetjük a bűnös természetet és Istennek való engedelmességben, vele közösségben járhatunk. Ez az igazi, biblikus kereszténység.