Islam

Az emberiség számára küldött utolsó, eredeti formájában változatlanul fennmaradt kinyilatkoztatás a Korán, amelyet Isten Mohammed prófétán (béke legyen vele) keresztül nyilatkoztatott ki az emberiség számára Jézus (béke legyen vele) után a 7. században. A Koránban Isten az Iszlámra hívja az embereket.

Az Iszlám szó az „sz-l-m” tőből ered, ugyanabból, amelyből a béke (szelám). Vallási jelentése: az Egy Igaz Isten akaratának való önalávetés, megadás. Az az ember, aki aláveti magát Isten akaratának: muszlim.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a „mohamedán” elnevezés, amelyet a nyugati társadalmakban használnak sértő a muszlimok számára, hiszen a muszlimok sem Mohammedet (béke legyen vele) nem imádják, sem más teremtett lényt. Hitünk szerint kizárólag csak Allahot szabad imádni. A muszlimok teljes mértékben elfogadják Isten előírásait és tanításait, úgy, ahogy azt Allah a küldöttének Mohammednek (béke legyen vele) kinyilatkoztatta.

Az Iszlám lelkünkre köti Allah (jelentése: az Isten) egyedülállóságába és korlátlan hatalmába vetett hitet. Felhívja figyelmünket a minket körülölelő világegyetemre és az abban betöltött helyünkre. Ez a tudás megszabadít minden félelemtől és babonától, valamint tudatosítja bennünk a Mindenható Allah jelenlétét, az Iránta való kötelezettségeinket.

Az Iszlám elutasítja, hogy Isten bármiféle különbséget tenne az emberek között származásuk, nemzeti hovatartozásuk, fajuk vagy bőrszínük alapján. Hisszük, hogy csak az Istenbe vetett hit és a jó cselekedetek vezetnek a Paradicsomba. Hittársainkra származásuktól, koruktól, nemüktől, anyagi javaiktól és társadalmi pozíciójuktól függetlenül úgy tekintünk, mint a Mindenható Istent szolgáló egyenrangú testvérekre, akik közül az a legjobb, aki a legistenfélőbb.

Oh, ti emberek! Mi bizony egy férfitől és nőtől teremtettünk benneteket s népekké és törzsekké tettünk benneteket, hogy ismerjétek meg egymást! Allah előtt az a legnemesebb közületek, aki a legistenfélőbb. Allah a Mindent tudó, a Mindenről tájékozott.

(A szobák 49:13)

Az Iszlám kinyilatkoztatása idején sem számított új vallásnak. Alapvető üzenete ugyanaz, mint amit Isten a prófétáknak kinyilatkoztatott: így Ádámnak (béke legyen vele) , Noénak (béke legyen vele) , Ábrahámnak (béke legyen vele), Izmaelnek (béke legyen vele), Izsáknak (béke legyen vele), Dávidnak (béke legyen vele), Mózesnek (béke legyen vele) és Jézusnak (béke legyen vele) is. Az Iszlám üzenete azonban, amelyet Mohammednek (béke legyen vele) nyilatkoztatott ki, minden részletre kiterjed, teljes és végleges.

A Korán Allah utolsó kinyilatkoztatása, az Iszlám törvényeinek és tanításának alapja. A Korán foglalkozik a hittel, az erkölccsel, az emberi történelemmel, Isten imádatával, a tudással, a bölcsességgel, Isten és az emberek viszonyával, és az emberi kapcsolatok minden vonatkozásával. Átfogó tanítás, amelyre egészséges társadalmi igazságosság, gazdasági, politikai, törvényhozói, jogtudományi, törvényi és nemzetközi viszonyok építhetők.

A Szunna tartalmazza Mohammed Próféta (béke legyen vele) tanításait, mondásait és tetteit, jóváhagyásait, amelyet odaadó kortársai aprólékos munkával úgynevezett Hadíszokban (prófétai közlések) gyűjtöttek össze. A Hadíszok megmagyarázzák, és részletesen kifejtik a Korán ájáinak értelmét is.